БОЛНИЧАР – НЕГУВАТЕЛ

Времетраење на образованието: три години

Наставен план

Ред.  број Програмска област и наставни предмети Година и фонд на часови
I
нед. год.
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                   
1.1. Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:

албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

3 108
(1.1.) Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници (2) (72)
1.2. Англиски јазик 2 72
1.3. Историја 2 72
1.4. Информатика 2 72
1.5. Математика 3 108
1.6. Биологија 2 72
1.7. Физика 2 72
1.8. Хемија 2 72
1.9. Ликовна уметност 1 36
1.10. Музичка уметност 1 36
1.11. 1

Спорт и спортски активности

2+1 72+36
  Вкупно часови за општо образование 22 (24) 792 +36 (864)
2. СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ                        
2.1. Основи на анатомија и физиологија 3 108
2.2. Лична хигиена  и масажа 2 72
  Вкупно часови за стручнотеоретско образование 5 180
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА                                                 
3.1. Практична настава 06 216
3.2. Феријална пракса 10 дена
  Вкупно часови за практична обука 06 216
Вкупно часови (1+2+3) 33 (35) 1188

(1260)

Ред.  број Програмска област и наставни предмети Година и фонд на часови
II III
нед. год. нед. год.
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                               
1.1. Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:

албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

3 108 3 99
(1.1.) Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници (2) (72) (2) (66)
1.2. Англиски јазик 2 72 2 66
1.3. Историја 2 72
1.4. Математика 2 72 2 72
1.5. Спорт и спортски активности1 2+1 72+36 2+1 66+33
  Вкупно часови за општо образование 11 (13) 396+36 (468) 9

(11)

297+33 (318)
2. СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ                              
2.1. Нега и грижа 3 108 3 99
2.2. Здравствена психологија и комуникација 2 72    
2.3. Исхрана и диететика 3 108 2 66
2.4. Патолошки состојби и заболувања     3 99
  Вкупно часови за стручнотеоретско образование 8 288 8 264
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА                                                         
3.1. Практична настава 14 504 16 528
3.2. Феријална пракса 10 дена
  Вкупно часови за практична обука 14 504 16 528
Вкупно часови (1+2+3) 33 (34) 1188

(1260)

33 (35) 1089

(1155)