КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

Наставен план

Ред. број Програмски подрачја и наставни предмети   Година и фонд на часови   Заст. во %
  I II III IV
нед.   год. нед. год. нед. год. нед. год. I – IV
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети 13   468 11 396 9 324 11 363
1. (1)

 

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

 

(2)

  108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

(66)

1.2. Странски јазик 2   72 2 72 2 72 2 66
1.3. Бизнис   2 72 2 66
1.4. Информатика 2   72 2 72
1.5. Историја 2   72
1.6. Историја на Македонија   2 72
1.7. Граѓанско образование   2 66
1.8. Спорт и спортски активности 2   72 2 72 2 72 2 66
1.9. Музичка култура 1   36
1.10. Ликовна уметност 1   36
б) Предмети во функција на струката 8   288 8 288
1.11. Математика 2   72 2 72
1.12. Физика 2   72 2 72
1.13. Хемија 2   72 2 72
1.14. Биологија 2   72 2 72
Вкупно часови за општо образование (а+б) 21 (23)   756 (828) 19 (21) 684 (756) 9

(11)

324 (396) 11 (13) 363 (429) 2127 49%
2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети за  струката   –      2 72
2.1. Психологија   2 72
б) Предмети карактеристични за образовниот профил 8   288 7 252 11 396 8 264
2.2. Хигиена и микробиологија 3   108
2.3. Естетика 2   72
2.4. Козметика и фризерство 3   108
2.5. Анатомија и физиологија   3 108
2.6. Дерматологија   2 72 2 72
2.7. Фармакологија   2 72
2.8. Козметологија   3 108 4 132
2.9. Применета козметика   2 72 4 144 4 132
 

Вкупно часови за стручно образование (а+б )

 

 

8

   

288

 

7

 

252

 

13

 

468

 

8

 

264

 

1272

29%

3. ПРАКТИЧНА ОБУКА      
3.1. Практична настава 6 216 6 216 6 198  

 

3.2. Феријална практика
Вкупно часови за практична обука 6 216 6 216 6 198 630 15%
4. ИЗБОРНА НАСТАВА                  

 

 

 

 

4.1. Козметологија 2 72 2 66
4.2. Применета козметика 2 72 2 66
4.3. Практична настава 2 72 2 66
4.4. Физика 2 72 2 66
4.5. Хемија 2 72 2 66
4.6. Биологија 2 72 2 66
Вкупно часови изборна настава 4 144 4 132 276 7%
ВКУПНО ЧАСОВИ 

(1+2+3+4)

29 1044 32 1152 32 1152 29 957 4305

100 %

5. Факултативна настава до 66  
6. Слободни часови на училиштето до 72 до 72 до 72 до 66