МЕСОПРЕРАБОТУВАЧ

Времетраење на образованието: три години

Наставен план

Ред.  број Програмска област и наставни предмети Година и фонд на часови
I
нед. год.
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ                                           
1.1. Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и

литература

3 108
(1.1.) Македонски јазик и литература за учениците од другите

заедници

(2) (72)
1.2. Англиски јазик 2 72
1.3. Историја 2 72
1.4. Информатика 2 72
1.5. Математика 3 108
1.6. Биологија 2 72
1.7. Хемија 2 72
1.8. Ликовна уметност 1 36
1.9. Музичка уметност 1 36
1,10. 1

Спорт и спортски активности

2+1 72+36
  Вкупно часови за општо образование 20 (22) 720 +36 (792)
2. СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Основи на прехранбена технологија 2 72
2.2. Технологија на месо и месни производи 2 72
  Вкупно часови за стручнотеоретско образование 4 144
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА
3.1. Практична настава 06 216
3.2. Феријална пракса 10 дена
  Вкупно часови за практична обука 06 216
Вкупно часови (1+2+3) 30 (32) 1080

(1152)

Ред.  број Програмска област и наставни предмети Година и фонд на часови
II III
нед. год. нед. год.
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ                                                                                 
1.1. Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература 3 108 3 99
(1.1.) Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници (2) (72) (2) (66)
1.2. Англиски јазик 2 72 2 66
1.3. Историја 2 72
1.4. Математика 2 72 2 66
1.5. Спорт и спортски активности1 2+1 72+36 2+1 66+33
  Вкупно часови за општо образование 11 (13) 396+36 (468) 9

(11)

297 (363)
2. СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Процесна техника 2 72
2.2. Микробиологија на храна 3 108
2.3. Технологија на месо и месни производи 3 108 4 132
2.4S. Претприемништво 2 66
  Вкупно часови за стручнотеоретско образование 8 288 6 216
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА
3.1. Практична настава 14 504 16 528
3.2. Феријална пракса 10 дена
  Вкупно часови за практична обука 14 504 16 528
Вкупно часови (1+2+3) 33 (35) 1188

(1260)

31 (33) 1023

(1089)