Директор

Петре Жабев – Дипломиран професор по физичка култура на факултетот за физичка култура – Скопје. Наставник по физичко и здравствено образованое од 2003 година. Во моментот на функција директор на ССОУ,,Димитрија Чуповски” Велес. zabev@yahoo.com