Директор

 

Маја Хеско – дипломиран  социолог на Филозофскиот факултет  во Скопје. Наставник по Граѓанско образование од 1993 година. Во моментот на функција директор во ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес.   heskomaja@gmail.com