Наставен кадар по општо образовни предмети

 Ртоска Љубинка – дипломиран професор по македонски јазик и македонска книжевност на Филолошки факултет „Блаже Конески“ –Скопје 1996 година. Предава- Македонски јазик и литература од 01.09.1996 година. Координатор на Центар за кариера во училиштето и координатор на локалната организација на МАССУМ (Младинска асоцијација на средни стручни училишта на Македонија). ljubinkartoska@yahoo.com

Елеонора Игновска – дипломиран професор по македонски јазик со македонска книжевност и јужнословенски книжевности на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ Скопје, на групата македонски јазик и јужнословенски јазици со книжевност. Предава-македонски јазик и литература од 12.01.2009 година.       eleonora.ignovska@yahoo.com

 

Најдова Емилија – дипломиран професор по физика-наставна насока на ПМФ“ –Скопје 1996 година. Предава- Физика од 15.09.1996 година. Администратор на ЕМИС и Веб страната во училиштето.Издадено труд на третата Меѓународна конференција на физичари одржана во Алексинац, Р.Србија. е_najdova@yahoo.com

Мимоза Јовиќ – магистер по биолошки науки. Завршени постдипломски студии на Природно – математичкиот факултет во Скопје, група Биологија. Предава стручни предмети и биологија од 2004 година.  mimozajovic@yahoo.com

 

Руска Мицева – дипломиран биолог, група- Биологија насока-наставна на Природно – математичкиот факултет во Скопје 1989 год. Како професор по биологија работи од 1990 год. во основно и средно образование.

Во нашето училиште предава биологија и стручни предмети од септември 2009 год. Координатор е на Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“. Автор и коавтор на повеќе брошури, билтени, зелен еко-пакет за неформално образование од областа на екологијата. ruska_micev@yahoo.com

 

Сузана Тасева професор по информатика од септември 1993 година. Дипломиран електротехнички инженер насока информатика и автоматика на ЕТФ – Скопје со завршена педагошка доквалификација. e-mail: staseva@gmail.com