Наставен кадар по стручни предмети

Ирена Карова – дипломиран инженер технолог, магостер на технички науки. Наставник по технолошки стручни предмети од 2002 година

 

Страхил Тодоров е доктор на медицина и наставник по медицински стручни предмети. Дипломирал на Факултетот за медицински науки при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип на студиската програма по Општа медицина како најдобар студент во генерацијата. Активно учествувал на неколку домашни и меѓународни симпозиуми и конгреси. Член е на Лекарската комора на Македонија и на Здружението на приватни лекари на Република Македонија. todorovstrahil@yahoo.com