Наставен кадар по стручни предмети

Ирена Карова – дипломиран инженер технолог, магостер на технички науки. Наставник по технолошки стручни предмети од 2002 година

Биљана Штипјанова

Биљана Штипјанова – дипломиран професор по хемија на Природно – математичкиот факултет – Скопје, група хемија – наставна насока. Предава хемија и стручни предмети од 19.01.2019 година. stipjanovabiljana@gmail.com

Д-р Марија Ртоска

Д-р Марија Ртоска, дипломиран доктор на Општа медицина од 2020-та година. Завршени студии на УГД, Факултет за медицински науки – Штип, Еразмус+ размена и студирање на кампусот на Карловиот универзитет во Храдец Кралове, Чешка (Февруари-Јуни 2019), како и стекнување со лиценца во декември 2020 год.

Ефимија Југова