ПРЕХРАМБЕН ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

Наставен план

Ред. број Програмски подрачја и наставни предмети   Година и фонд на часови   Заст. во %
  I II III IV
нед.   год. нед. год. нед. год. нед. год. I – IV
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети 13   468 11 396 9 324 11 363
1. (1)

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

 

Македонски јазик и литература за у£ениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

 

(2)

  108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

(66)

1.2. Странски јазик 2   72 2 72 2 72 2 66
1.3. Бизнис   2 72 2 66
1.4. Информатика 2   72 2 72
1.5. Историја 2   72
1.6. Историја на Македонија   2 72
1.7. Граѓанско образование   2 66
1.8. Спорт и спортски активности 2   72 2 72 2 72 2 66
1.9. Музичка култура 1   36
1.10. Ликовна уметност 1   36
б) Предмети во функција на струката 7   252 5 180 2 72 2 66
1.11. Математика 3   108 3 108 2 72 2 66
1.12. Физика 2   72 2 72
1.13. Биологија 2   72
Вкупно часови за општо образование (а+б) 20

(22)

  720

(792)

16

(18)

576

(648)

11 (13) 396 (468) 13 (15) 429 (495)  

47,8 %

(2121)

 

2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети за струката 8   288 5 180 3 108
2.1. Хемија 6   216 2 72
2.2. Техничко цртање и машински елементи 2   72
2.3. Процесна техника   3 108 3 108
б) Предмети карактеристични за образовниот профил   6 216 9 324 9 297
2.4. Аналитичка хемија   2 72 2 72
2.5. Физичка хемија   3 108
2.6. Биохемија   2 72
2.7. Микробиологија со санитација   2 72
2.8. Исхрана   2 66
2.9. Прехранбена технологија   2 72 2 72 3 99
2.10. Анализа на храна   2 66
2.11. Контрола на квалитетот   2 66
Вкупно часови за стручно образование (а+б ) 8 288 11 396 12 432 9 297 31,8 % (1413)
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА                  

 

 

3.1. Практична настава 6 216 6 216 6 198
3.2. Феријална практика                
Вкупно часови за практична обука 6 216 6 216 6 198 14,2 % (630)
4. ИЗБОРНА НАСТАВА                  

 

 

 

 

 

 

4.1. Аналитичка хемија 2 72 2 66
4.2. Прехранбена технологија 2 72 2 66
4.3. Процесна техника 2 72 2 66
4.4. Математика 2 72 2 66
4.5. Хемија 2 72 2 66
4.6. Физика 2 72 2 66
Вкупно часови изборна настава 4 144 4 132 6,2 % 276
ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4) 28 1008 33 1188 33 1188 32 1056 100 % (4440)
5. Факултативна настава               до 66  
6. Слободни часови на училиштето   до 72   до 72   до 72   до 66