ТЕХНИЧАР НУТРИЦИОНИСТ

Времетраење на образованието: четири години

Наставен план

Ред. бр. Програмски подрачја и наставни предмети Година и фонд на часови Заст. во %
       
    I II III IV  
не д го

д

не д го

д

не д го

д

не д го

д

I-IV
1. Општо образование

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  Заеднички предмети

 

13 468 11 396 9 324 11 363
1.(1)

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански, турски или српски јазик и литература со комуникации

 

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

(66)

1.2. Странски јазик 2 72 2 72 2 72 2 66
1.3. Бизнис 2 72 2 66
1.4. Информатика 2 72 2 72
1.5. Историја 2 72
1.6. Историја на Македонија 2 72
1.7. Граѓанско образование 2 66
1.8. Спорт и спортски активности 2 72 2 72 2 72 2 66
1.9. Музичка култура 1 36
1.10. Ликовна уметност 1 36
б) Предмети во функција

на струката

7 25

2

5 18

0

2 72 2 66
1.11. Математика 3 10

8

3 10

8

2 72 2 72
1.12. Физика 2 72
1.13. Биологија 2 72 2 72
Вкупно часови за општо образование  

                     (а+б) 

20 (22) 720 (792) 16 (18) 576 (648) 11 (13) 396

(468)

13 (15) 429

(495)

 

2121

 47,2%

 

2. Стручно образование                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети за  струката 6 21

6

2

 

72
2.1. Хемија   6 21

6

2 72
б)  Предмети каракт. за образовниот профил    

 

           
2.2. Храна и исхрана 2 72   2 72
2.3. Микробиологија со санитација 2 72
2.4 Ботаника со лековити  и  зачински растенија     3 10

8

       
2.5. Аналитичка хемија 2 72
2.6. Технологија на прехранбени производи     2 72 2 66
2.7. Биохемија 2 72
 2.8. Анатомија и физиологија         2 72      
2.9. Подготовка на оброк         2 72      
2.10. Анализа на храна     2 72 2 66  
2.11. Органско производство  на храна             2 66  
2.12. Правилна исхрана             2 66  
2.13. Диететика             2 66  
Вкупно часови за стручно образование 8 28

8

13 46

8

12 39

6

10 33

0

1472    

33,0%

3. ПРАКТИЧНА ОБУКА    

 

3.1. Практична настава

 

  – 6 21

6

6 21

6

6 19

8

3.2. Феријална практика                
Вкупно часови за практична обука     6 21

6

6 21

6

6 19

8

630

13,8%

 

4. Изборна настава                  

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Храна и исхрана 2 72 2 66
4.2. Технологија на прехранбени производи 2 72 2 66
4.3. Анализа на храна 2 72 2 66
4.4. Математика 2 72 2 66
4.5. Хемија 2 72 2 66
4.6. Биологија 2 72 2 66
Вкупно часови изборна настава  4 14

4

4 13

2

276

6,0%

ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4)  

28

 

1008   

 33

 

 

1188

 

 

33

 

 

1188

 

 

31

 

 

1089

 

 

4473

100%

5. Факултативна настава               до

66

 
6. Слободни часови на училиштето   до 72   до 72   до 72   до 66