ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

Наставен план

Ред. број Програмски подрачја и наставни предмети Година и фонд на часови Заст. во %
I II III IV
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. I – IV
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети 13 468 11 396 9 324 11 363
1. (1)

 

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:

албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

(66)

1.2. Странски јазик 2 72 2 72 2 72 2 66
1.3. Бизнис 2 72 2 66
1.4. Информатика 2 72 2 72
1.5. Историја 2 72
1.6. Историја на Македонија 2 72
1.7. Граѓанско образование 2 66
1.8. Спорт и спортски активности 2 72 2 72 2 72 2 66
1.9. Музичка култура 1 36
1.10. Ликовна уметност 1 36
б) Предмети во функција на струката 10 360 8 288
1.11. Биологија 2 72 2 72
1.12. Хемија 2 72 2 72
1.13. Физика 2 72 2 72
1.14. Математика 2 72 2 72
1.15. Латински јазик 2 72
Вкупно часови за општо образование (а+б) 23

(25)

828

(900)

19

(21)

684

(756)

9

(11)

324 (396) 11 (13) 363 (429) 52,3 % (2199)
2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети за струката 7 252 2 72
2.1. Анатомија 3 108
2.2. Физиологија 2 72
2.3. Хигиена со здравствено воспитување 2 72
2.4. Психологија 2 72
б) Предмети карактеристични за образовниот профил 6 216 10 360 4 132
2.5. Основи на нега 2 72
2.6. Неурологија 2 72
2.7. Хирургија 2 72
2.8. Кинезиологија 2 72
2.9. Кинезитерапија 2 72
2.10. Физикална терапија 2 72 2 66
2.11. Рехабилитација 2 72 2 66
2.12. Масажа 2 72
Вкупно часови за стручно образование (а+б ) 7 252 6 216 12 432 4 132 24,5

(1032)

3. ПРАКТИЧНА ОБУКА  

 

 

 

3.1. Практична настава 5 180 7 252 8 264
3.2. Феријална практика 20 дена 20 дена
Вкупно часови за практична обука 5 180 7 252 8 264 16,6 % (696)
4. ИЗБОРНА НАСТАВА  

 

 

 

 

 

4.1. Физикална терапија 2 72 2 66
4.2. Рехабилитација 2 72 2 66
4.3. Биологија 2 72 2 66
4.4. Хемија 2 72 2 66
4.5. Физика 2 72 2 66
4.6. Математика 2 72 2 66
Вкупно часови изборна настава 4 144 4 132 6,6 % (276)
ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4) 30 1080 30 1080 32 1152 27 891 100 % (4203)
5. Факултативна настава до 66  
6. Слободни часови на училиштето до 72 до 72 до 72 до 66