ХЕМИСКО ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР

Времетраење на образованието: четири години

Наставен план

Ред. број Програмски подрачја и наставни предмети     Година и фонд на часови     Заст. во %
  I II III   IV
нед.   год. нед. год. нед. год. нед.   год. I – IV
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ            

 

а) Заеднички предмети 13   468 11 396 9 324 11   363
1. (1)

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

 

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

(66)

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Странски јазик 2 72 2 72 2 72 2 66
1.3. Бизнис 2 72 2 66
1.4. Информатика 2 72 2 72
1.5. Историја 2 72
1.6. Историја на Македонија 2 72
1.7. Граѓанско образование 2 66
1.8. Спорт и спортски активности 2 72 2 72 2 72 2 66
1.9. Музичка култура 1 36
1.10. Ликовна уметност 1 36
б) Предмети во функција на струката 7 252 5 180 2 72 2 66
1.11. Математика 3 108 3 108 2 72 2 66
1.12. Физика 2 72 2 72
1.13. Биологија 2 72
Вкупно часови за општо образование (а+б) 20

(22)

720

(792)

16

(18)

576

(648)

11 (13) 396 (468) 13 (15) 429 (495)  

48,1 %

(2121)

 

2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети за струката 8 288 5 180 3 108
2.1. Хемија 6 216 2 72
2.2. Техничко цртање и машински елементи 2 72
2.3. Процесна техника 3 108 3 108
б) Предмети карактеристични за образовниот профил 6 216 9 324 9 297
2.4. Заштита на работната и животната средина  – 2 72
2.5. Аналитичка хемија 2 72 2 72
2.6. Физичка хемија 2 72 2 66
2.7. Руди и метали 2 72
2.8. Технологија 4 144 3 108 2 66
2.9. Процесна контрола 2 72
2.10. Хемиско-технолошко испитување на материјалите 2 66
Вкупно часови за стручно образование (а+б ) 8 288 13 468 14 504 6 198 33,1 % (1458)
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА  

 

 

3.1. Практична настава 4 144 4 144 8 264
3.2. Феријална практика  
Вкупно часови за практична обука 4 144 4 144 8 264 12,5 % (552)
4. ИЗБОРНА НАСТАВА  

 

 

 

 

 

4.1. Аналитичка хемија 2 72 2 66
4.2. Физичка хемија 2 72 2 66
4.3. Технологија 2 72 2 66
4.4. Математика 2 72 2 66
4.5. Хемија 2 72 2 66
4.6. Физика 2 72 2 66
Вкупно часови изборна настава 4 144 4 132 6,3 % 276
ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4) 28 1008 33 1188 33 1188 31 1023 100 % (4407)
5. Факултативна настава               до 66  
6. Слободни часови на училиштето   до 72   до 72   до 72   до 66