КОНФЕКЦИСКИ ТЕХНИЧАР

ВО МИРУВАЊЕ

Времетраење на образованието: четири години

Ред. број Програмски подрачја и наставни предмети   Година и фонд на часови   Заст. во %
  I II III IV
нед.   год. нед. год. нед. год. нед. год. I – IV
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ      

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети 13   468 11 396 9 324 11 363
1. (1)

 

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература

 

Македонски јазик и литература за учениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

 

(2)

  108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

(66)

1.2. Странски јазик 2   72 2 72 2 72 2 66
1.3. Бизнис   2 72 2 66
1.4. Информатика 2   72 2 72
1.5. Историја 2   72
1.6. Историја на Македонија   2 72
1.7. Граѓанско образование   2 66
1.8. Спорт и спортски активности 2   72 2 72 2 72 2 66
1.9. Музичка култура 1   36
1.10. Ликовна уметност 1   36
б) Предмети во функција на струката 7   252 5 180 2 72 2 66
1.11. Математика 3   108 3 108 2 72 2 66
1.12. Хемија 2   72 2 72
1.13. Физика 2   72
Вкупно часови за општо образование (а+б) 20

(22)

  720

(792)

16

(18)

576

(648)

11 (13) 396 (468) 13 (15) 429 (495) 47%

(2121)

2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети за струката 10   360 2 72 5 180 2 66
2.1. Техничко цртање и машински елементи 2   72
2.2. Текстилно-кожарски суровини 3   108 2 72
2.3. Технологија на текстил и кожа 5   180
2.4. Испитување на материјалите   3 108
2.5. Автоматска регулација   2 72
2.6. Контрола на квалитет   2 66
б) Предмети карактеристчни за образовниот профил   8 288 8 288 7 231
2.7. Технологија на конфекционирање   2 72 4 144 3 99
2.8. Конструкција и моделирање на облеката   3 108 4 144 4 132
2.9. Дизајн на облеката   3 108
Вкупно часови за стручно образование (а+б ) 10   360 10 360 13 468 9 297 32,9 % (1485)
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА      
3.1. Практична настава 6 216 6 216 6 198  
3.2. Феријална практика                
Вкупно часови за практична обука 6 216 6 216 6 198 14%

(630)

4. ИЗБОРНА НАСТАВА                  

 

 

 

 

 

4.1. Технологија на конфекционирање 2 72 2 66
4.2. Конструкција и моделирање на облеката 2 72 2 66
4.3. Практична настава 2 72 2 66
4.4. Математика 2 72 2 66
4.5. Хемија 2 72 2 66
Вкупно часови изборна настава 4 144 4 132 6,1 % (276)
ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4) 30 1080 32 1152 34 1224 32 1056 100 % (4512)
5. Факултативна настава               до 66  
6. Слободни часови на училиштето   до 72   до 72   до 72   до 66