фармацевтско лабораториски техничар

Времетраење на образованието: четири години

Ред. број Програмски подрачја и наставни предмети   Година и фонд на часови Заст. во %
  I II III IV
нед.   год. нед. год. нед. год. нед. год. I – IV
1. ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ    

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети 13   468 11 396 9 324 11 363
1. (1)

 

 

 

 

 

 

(2)

Македонски јазик и литература, а за у£ениците од другите заедници:

албански јазик и литература, турски јазик и литература или

српски јазик и литература

 

Македонски јазик и литература за у£ениците од другите  заедници

3

 

 

 

 

 

 

(2)

  108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

108

 

 

 

 

 

 

(72)

3

 

 

 

 

 

 

(2)

99

 

 

 

 

 

 

(66)

1.2. Странски јазик 2   72 2 72 2 72 2 66
1.3. Бизнис   2 72 2 66
1.4. Информатика 2   72 2 72
1.5. Историја 2   72
1.6. Историја на Македонија   2 72
1.7. Граѓанско образование   2 66
1.8. Спорт и спортски активности 2   72 2 72 2 72 2 66
1.9. Музичка култура 1   36
1.10. Ликовна уметност 1   36
б) Предмети во функција на струката 10   360 8 288
1.11. Биологија 2   72 2 72
1.12. Хемија 2   72 2 72
1.13. Физика 2   72 2 72
1.14. Математика 2   72 2 72
1.15. Латински јазик 2   72
Вкупно часови за општо образование (а+б) 23

(25)

  828

(900)

19

(21)

684

(756)

9

(11)

324 (396) 11 (13) 363 (429) 50,7 % (2199)
2. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Заеднички предмети за струката 7   252 2 72
2.1. Анатомија 2   72
2.2. Физиологија 3   108
2.3. Хигиена со здравствено воспитување 2   72
2.4. Психологија   2 72
б) Предмети карактеристични за образовниот профил   8 288 8 288 8 264
2.5. Аналитичка хемија   2 72
2.6. Фармакологија 2 72  

 

 

 

2.7. Фармацевтска технологија 2 72 2 72 2 66
2.8. Фармакогнозија 2 72 2 72 2 66
2.9. Фармацевтска хемија 2 72 2 66
2.10. Биохемија 2 72
2.11. Броматологија и токсикологија 2 66
Вкупно часови за стручно образование (а+б ) 7 252 8 288 10 360 8 264 26,9 % (1164)
3. ПРАКТИЧНА ОБУКА                  

 

 

 

3.1. Практи£на настава 4 144 8 288 8 264
3.2. Феријална практика       20 дена   20 дена    
Вкупно часови за практична обука 4 144 8 288 8 264 16%

(696)

4. ИЗБОРНА НАСТАВА                  

 

 

 

 

 

4.1. Фармацевтска технологија 2 72 2 66
4.2. Фармацевтска хемија 2 72 2 66
4.3. Фармакогнозија 2 72 2 66
4.4. Биологија 2 72 2 66
4.5. Хемија 2 72 2 66
4.6. Физика 2 72 2 66
4.7. Математика 2 72 2 66
Вкупно часови изборна настава 4 144 4 132 6,4 % (276)
ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4) 30 1080 31 1116 31 1116 31 1023 100 % (4335)
5. Факултативна настава               до 66  
6. Слободни часови на училиштето   до 72   до 72   до 72   до 66