Распоред за Завршен испит и интерни предмети од Државна матура во јунска сесија 2020/21 година

14.06.2021г
9 часот Завршен испит – Македонски јазик и литература
22.06.2021г 9 часот
Интерни предмети од Државна матура и завршен испит:
Хирургија со гинекологија и акушерство со нега,
Интерна и педијатрија со нега,
Фармацевтска технолoгија,
Аналитичка хемија,
Физичка хемија,
Технологија,
Прехранбена технологија
Применета козметика.
23.06.2021г 9 часот
Интерни предмети од Државна матура и завршен испит:
Хемија,
Историја,
Математика,
Физикална терапија,
Фармацевтска хемија
Клиничка хемија

Leave a Reply

Your email address will not be published.