Повик за прибирање понуди за осигурување на вработени

ССОУ„Димитрија Чуповски“ Велес објавува повик за доставување на понуди за осигурување на вработените во училиштето.Понудата треба да ги содржи следните елементи: Ризик на осигурување Осигурени суми Смрт од незгода   Траен инвалидитет   Дневен надомест   Трошоци за лекување   Read more